Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

August 21, 2018

“Samoista henkilöistä kilpailu ei ratkaise työvoimapulaa” – Lounais-Suomen yritykset toivovat laadukkaampaa koulutusta ja liikkuvampaa työvoimaa


Yle Uutiset | Tuoreimmat uutiset Yle Uutiset | Tuoreimmat uutiset

Lounaissuomalaiset yritykset uskovat, että koulutus ja työvoiman liikkuvuus olisivat tärkeimmät ratkaisut työvoimapulaan.

Sitä nimittäin on: Ylen kyselyyn vastanneista yrityksistä monilla on ollut viime aikoina vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa.

Ylen kyselyyn vastanneista yrityksistä valtaosa kertoo palkanneensa yhden tai useamman työntekijän viimeisen vuoden aikana. Vain runsas kolmannes kertoo löytäneensä työntekijän helposti tai kohtuullisen helposti. Yli kymmenen prosenttia vastaajista ei löytänyt sopivaa lainkaan.

Grafiikka
Yle

Työvoimapula estää kasvun

Työttömyys on koko Lounais-Suomessa vähentynyt. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuun lopussa 21 500 työtöntä työnhakijaa, kun taas Satakunnassa työttömiä työnhakijoita oli 10 050. Työttömien osuus työikäisestä väestöstä on siis Varsinais-Suomessa 9,5 prosenttia ja Satakunnassa 10,0 prosenttia.

Lounais-Suomen positiivisesta rakennemuutoksesta selvitystyön tehnyt Esko Aho arvioi, että alueelle voi syntyä jopa 30 000 uutta työpaikkaa. Silloin seudun omat työttömät eivät enää riitä.

Tämä näkyy jo nyt erityisesti teollisuudessa. Uudenkaupungin autotehdas palkkaa taas tänä vuonna tuhat uutta työntekijää, ja myös Turun telakalle rekrytoidaan väkeä. Ylen kyselyyn vastanneista etenkin teollisuuden alalla toimivat yritykset kertovat, että osaavia tekijöitä ei vain enää riitä kaikille.

Uudenkaupungin autotehdas
Uudenkaupungin autotehtaan ja Turun telakan hyvät tuulet ovat aiheuttaneet kovaa kilpailua työmarkkinoilla. Osaajista on pulaa.Jyrki Lyytikkä / Yle

Tällä hetkellä kilpailu hyvistä työntekijöistä on kovaa. Sitä ei pidetä yritysten näkökulmasta hyvänä asiana.

"Samoista henkilöistä kilpailu ei ratkaise työvoimapulaa."

Yli puolet Ylen kyselyyn vastanneista lounaissuomalaisista yrityksistä kokee, että osaavan työvoiman puute estää yritystä kasvamasta.

Koulutus ei riitä tai vastaa tarpeita

Yksi suurimmista kyselyssä esiin tulevista aiheista on koulutus. Yli puolet kyselyyn vastanneista arvioi, että koulutuspaikkojen lisääminen helpottaisi sopivan työvoiman saatavuutta. Koulutuspaikkojen lisäämisestä on Lounais-Suomessa puhuttu jo muun muassa diplomi-insinöörikoulutuksen osalta. Sitä painottaa myös osa vastaajista.

Toisaalta pelkkä koulutuspaikkojen lisääminen ei yksin riitä. Koulutuspaikkoja lisäämällä saadaan työntekijöitä vasta muutaman vuoden viiveellä.

Kyselyssä tulee selvästi ilmi työnantajien toive koulutuksen laadun parantamisesta. Toivetta tulee kaikilta aloilta ja kaikilta eri koulutustasoilta.

"Ammatillisen koulutuksen taso on Satakunnassa häpeällisen alhainen."

Monet Ylen kyselyyn vastanneista yrityksistä kokevat, että kouluista valmistuvat alan ammattilaiset eivät ole valmiiksi sopivia niiden tarjoamiin työtehtäviin. Noin puolet kyselyyn vastanneista sanoo palkanneensa vuoden sisällä uutta työvoimaa, mutta joutuneensa kouluttamaan heidät tehtäviin.

Kyselystä käy ilmi, että kouluista valmistuvien osaamistaso ei ole yritysten mittapuulla riittävä: joko koulutuksen laatu koetaan huonoksi tai siellä ei painoteta yrityksille tarpeellisia asioita. Yritykset joutuvat kouluttamaan työntekijöitä itse, mutta monet kokevat sen vievän liikaa aikaa ja rahaa.

"Tulijoita olisi paljon, mutta ei sellaista osaajaa, jonka pystyisi laittamaan tuottavaan työhön kohtuullisen ajan kuluessa."

Esille nostetaan myös muuntokoulutus, oppisopimuskoulutus ja työpaikkakoulutustuki, jossa yrittäjällä olisi mahdollisuus rahoittaa työntekijän ammattiin valmistuminen ja ylläpitää ammattiopetusta.

Grafiikka
Yle

Liikkuvuus, maahanmuutto, asenne...

Toinen Ylen kyselyssä selvästi esiin nouseva ratkaisuehdotus työvoimapulaan on työvoiman liikkuvuuden parantaminen.

Monet vastaajat tuovat esiin sen, että heidän yrityksensä sijainti vaikuttaa negatiivisesti työvoiman saatavuuteen. Sijainti voi olla maantieteellisesti hankala tai yritys voi sijaita pienellä paikkakunnalla, jonne ei haluta muuttaa. Toisaalta jotkut suuretkin kaupungit saatetaan kokea niin, etteivät ne houkuttele.

Osa vastaajista painottaa hyvien liikenneyhteyksien merkitystä, sillä se voisi parantaa työvoiman liikkuvuutta.

"Pieni kaupunki ei houkuttele muuttamaan."

Lounaissuomalaisille yrityksille tehdyssä kyselyssä nousi esiin myös työntekijöiden asenne ja maahanmuutto.

Moni vastaaja mainitsi, että työnhakijoiden asenteessa olisi parantamisen varaa. Reipasta ja oikeasti työhaluista työntekijää voi olla vaikea löytää. Lisäksi erilaisten kannustinloukkujen purkaminen olisi tärkeää.

"Suurin ongelma tällä hetkellä on nuorten asenne työntekoa kohtaan. Tullaan töihin mutta tehdään vain se minimi, jolla työpaikka säilyy. Ammattiylpeys ja ylpeys tehdystä työstä puuttuu."

Monet vastaajista toivovat parannusta maahanmuuttoon liittyviin asioihin. Maahanmuuttajista voisi olla apua joidenkin alojen työvoimapulaan, mutta nyt heidän palkkaamisensa koetaan byrokraattisesti hankalaksi. Esimerkiksi oleskelulupien sitominen tiettyyn alaan vaikeuttaa maahanmuuttajien työllistämistä.

"Maahanmuuttajissa löytyisi erittäin motivoituneita ja ahkeria tekijöitä, mutta työluvan saanti on siivouspuolelle hankalaa."

Kansanedustajat samaa mieltä

Myös Ylen haastattelemat lounaissuomalaiset kansanedustajat ovat sitä mieltä, että työvoiman saatavuus avoimiin työpaikkoihin on alueella ongelma, ainakin joillain aloilla. Kansanedustajien mukaan ongelmat johtuvat pääosin alueen positiivisesta rakennemuutoksesta ja nopeasta työvoimatarpeen kasvusta erityisesti teollisuudessa.

Kansanedustajien ratkaisut työvoimapulaan ovat samansuuntaisia kuin yrityksillä. He nostavat esiin koulutuksen: sekä koulutuspaikkojen lisääminen tulevaisuutta ennakoiden että nopeat ratkaisut, kuten muuntokoulutus. Siihen luvattiin lisärahaa jo hallituksen kehysriihessä huhtikuussa.

Toiseksi merkittäväksi asiaksi kansanedustajat nostavat työvoiman liikkuvuuden helpottamisen. Tähän liittyvät muun muassa kohtuuhintainen asuminen ja hyvät liikenneyhteydet. Hallituksen kehysriihessä on jo päätetty korottaa työasuntovähennystä, jonka toivotaan parantavan työvoiman liikkuvuutta. Perussuomalaiset ovat esittäneet eduskunnassa muuttoavustuksen käyttöönottoa, jotta ihmisten liikkuvuus työn perässä lisääntyisi.

Kansanedustajien mielestä myös kannustinloukkujen purkaminen edistäisi työvoiman löytymistä.

Juttuun nostetut sitaatit ovat lounaissuomalaisten yritysten kyselyyn antamia vastauksia.

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Read previous post:
Yksi yritys kirinyt räjähdysmäiseen kasvuun – kotisiivouskin entistä hyväksyttävämpää

Asennemuutos ruokkii koti­siivouksen yleistymistä. Kotisiivous kasvaa, mutta sitä ­ tekevät pääasiassa pienet ­yritykset.

Close