Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

July 22, 2017

Julkaisut

Vientituotevalikoiman laajuus ja talouskehitys EU:ssa

Lataa PDF


Tässä muistiossa analysoidaan EU-maiden vientiä HS8-numerotasolla vuosina 1995–2015. Tarkastelemme sitä, kuinka suurta osaa kaikista mahdollisista tuotteista maat veivät kunakin vuonna. Analysoimme sitä, liittyvätkö nämä muutokset tai Herfindahl-Hirschman-indeksillä lasketut viennin keskittymisen muutokset henkeä kohti lasketun bkt:n muutoksiin. Tulosten mukaan se, kuinka suurta osaa kaikista mahdollisista tuotteista maat vievät, on positiivisesti yhteydessä henkeä kohti lasketun bkt:n kasvuun. […]

Export product range and economic performance – An emphasis on small advanced EU countries

Lataa PDFTilaa

Exports, export products, GDP growth, EU
Vienti, vientituotteet, bkt:n kasvu, EU


Abstract: We analyse the number of different HS8 products in the EU countries’ ex-ports in 1995–2015. We review what share, or coverage, of the total possible number of these products the countries exported each year. We analyse whether the development in this coverage rate as opposed to concentration of exports as measured by the Her-findahl-Hirschman […]

Digibarometri 2017

Lataa PDF


Vuosina 2014–2016 julkaistut digibarometrit ovat kertoneet kansakunnan ”digitaalisesta asennosta” ja siinä tapahtuneista muutoksista, myös suhteessa muihin maihin. Näin tänäkin vuonna. Perinteisen digibarometrin tulokset ja havainnot löytyvät julkaisun alun tiivistelmästä ja liitteestä 3. Aiemmista vuosista poiketen muu osa Digibarometri 2017 -julkaisusta rakentuu kuitenkin yhden teeman – tekoälyn – ympärille. Aiempien digibarometrien perusteella tiedämme, että Suomi heräsi […]

Suomen teollisuustuotannon uudistuminen tuotantolinjatasolla

Lataa PDFTilaa

Production, renewal of product structures, measurement of prices and quantities, manufacturing
Tuotanto, tuoterakenteiden uudistuminen, hintojen ja määrien mittaus, teollisuus


Tutkimme Suomen tehdasteollisuuden tuoterakenteen uudistumista vuosina 2006–2015. Tulokset kertovat, että laman iskettyä tuoterakenteen uudistuminen lamaantui ja uudistumistahdin toipumiseen meni vuosia. Toisaalta vuonna 2015 tuoterakenteen uudistuminen oli kiivaampaa kuin koskaan vuoden 2006 jälkeen. Työmarkkinakirjallisuudessa on aikaisemmin tarkasteltu talouden uudistumista tutkimalla toimipaikkojen välisiä työpaikkavirtoja. Analyysit ovat tuottaneet kiinnostavaa tietoa makrotaloudellisen kehityksen lyhyen aikavälin suhdannevaihtelusta sekä pitkän aikavälin […]

Know the Present to Understand the Future: Nowcasting and Forecasting the Finnish Economy

Lataa PDF


This report concerns the relationship between forecasting and nowcasting (i.e. the production of real-time estimates of key economic indicators), and the developments in terms of nowcasting research and applications in Finland. I first look at few existing nowcasting applications provided by international and Finnish economic institutions. Subsequently, I consider the current Statistics Finland publications lags […]

The changing geography and ownership of value creation: evidence from mobile telecommunications

Offshoring, outsourcing, value creation, Nokia, trade-in-task case study
Larsen, Marcus M. – Seppälä, TimoAli-Yrkkö, Jyrki


Through an innovative trade-in-task case study, we explore how Nokia, which is historically one of the most important mobile phone manufacturers in the world, offshored the development and production of three distinct mobile phones at three different points in time. Adjacent to these processes, we find that the value creation in areas such as design […]

Tekesin vaikuttavuuden tavoitteet pitkällä aikavälillä


Pitkän aikavälin talouskasvun tärkein yksittäinen selittäjä on innovaatiot, eli uusien ajatusten soveltaminen julkisten ja yksityisten palveluiden ja tavaroiden tarjontaan. Innovaatiopolitiikan harjoittaminen on kiistatta järkevää taloustieteellisen kirjallisuuden näkökulmasta, vaikka toimien oikeasta mixistä ja interventioiden toteutustavoista taitetaankin peistä. T&k-tukien vaikuttavuuden mittaamisessa on globaalisti ratkaisemattomia ongelmia (Ylhäinen, Rouvinen, & Kuusi, 2016). Näistä haasteista ei tule vetää sitä väärää […]

Distributed Governance in Multi-Sided Platforms


During the last eight years, blockchain technology has facilitated a method by which a network of equipotent and equally privileged peers can jointly maintain and edit databases in an entirely decentralized manner, without any kind of an intermediary exhibiting unilateral control. As a consequence it has enabled the creation of a new type of multi-sided […]

Onko IMD:n ja WEF:n kilpailukykyraporteista politiikanteon tueksi?

Lataa PDF

IMD, WEF, kilpailukyky


Tässä raportissa pohditaan IMD:n ja WEF:n kilpailukykyraporttien käyttöä yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon tukena. Johtopäätöksenä on, etteivät ne sellaisenaan tai edes jalostettuna tyydytä politiikantekijöiden kilpailukykyyn tai sen osatekijöihin liittyviä tietotarpeita. Lisäksi raportissa tunnistetaan seitsemän pääkohtaa paremman kansallisen kilpailukykyseurannan rakentamiseksi, luonnostellaan mahdollisesti aloitettavan kansallisen seurannan viitekehitystä ja tehdään alustava esimerkkilaskelma viitekehyksen yritysrahoitusosiosta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 51/2017. Päiväys: […]

Digitalisaatio muuttaa maailmaa – tarvitaanko politiikan tueksi uusia mittareita?

Digitalisaatio, bruttokansantuote, bkt, mittausharha


Pilvipalvelujen, tekoälyn ja muiden digitalisaation uusien ilmentymien myötä olemme astumassa digitalisaation toiselle aikakaudelle, mikä haastaa talouspolitiikan ja sitä tukevan mittauksen. Bruttokansantuotteen (bkt:n) mittausperiaatteet ovat sinänsä käypiä myös digitaloudessa mutta käytännön toteutuksessa monet digitalisaation ilmentymät on toistaiseksi huomioitu puutteellisesti. Digitalisaation johdosta bruttokansantuotteen vuosimuutokset ovat tulleet aliarvioiduiksi viime aikoina. Bkt:n ja materiaalisen hyvinvoinnin mittaushaasteet liittyvät viiteen asiakokonaisuuteen: […]

Older Posts››
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com