Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

February 22, 2018

Julkaisut

Aggregate risks, intergenerational risk-sharing and fiscal sustainability in the Finnish earnings-related pension system

Lataa PDFTilaa

Pensions, funding, contribution smoothing, risks, generational fairness
Työeläkkeet, maksujen tasaus, talous- ja väestöriskit, sukupolvittainen tuotto


Abstract: We study how aggregate demographic and economic risks affect the finances of the Finnish earnings-related pension system and the different generations of the insured. As a partially funded defined-benefit system, demographic risks and asset yield risks directly affect the contributions. Our analysis, based on a general equilibrium overlapping-generations model, show that these risks also […]

Borrowing constraints and housing market liquidity?

Lataa PDF

Housing, Borrowing constraint, Matching
Eerola, Essi – Määttänen, Niku


We study how changes in household borrowing constraints influence housing market liquidity. To this end, we develop a housing market model with both matching and credit frictions. In the model, risk-averse households may save or borrow in order to smooth consumption over time and finance owner housing. Prospective sellers and buyers meet randomly and bargain […]

The Effects of an Education-Leave Program on Educational Attainment and Labor-Market Outcomes

Lataa PDFTilaa

Adult education, education leave, linked employer‐employee data, program evaluation


I study the effect of an education leave subsidy for the employed on labor-market outcomes and educational attainment using Finnish administrative linked employer-employee panel data and matching methods. The adult education allowance is available to employees with at least eight years of work experience and allows them to take a leave for 2–18 months to […]

Etlan suhdanne-ennusteiden ennustevirheet vuosina 2014–2017

Lataa PDF


Vuosia 2014–2015 koskeneissa ennusteissa Suomen bkt:n kasvua yliarvioitiin ja vuosia 2016–2017 koskeneissa ennusteissa kasvua puolestaan aliarvioitiin. Vuodesta 2013 vuoden 2015 puoliväliin talousennustajia leimasi usko maailman ja Suomen talouden voimakkaampaan elpymiseen kuin mikä lopulta toteutui. Vuodenvaihteessa 2015–2016 Kiinassa tapahtui pörssiromahdus, joka synnytti epävarmuutta koko maailmassa. Maailmantalouden ennusteita vastaavasti alennettiin yleisesti. Tämä on yksi syy Etlan vuosia […]

Pienituloisten perheiden ylioppilaat välttävät riskiä pääsykokeita painottavissa opiskelijavalinnoissa

Lataa PDF

Laukkonen, Marja-Lisa


Korkeakoulujen on tarkoitus luopua pitkäkestoista valmentautumista vaativista pääsykokeista vuoteen 2018 mennessä. Uudistuksen tavoite on nopeuttaa uusien ylioppilaiden siirtymistä korkeakouluopintoihin. Vaihtoehtona pääsykokeille on esitetty ylioppilastutkinnon tuloksiin perustuvia valintoja, mutta julkisessa keskustelussa ehdotus on kohdannut paljon vastustusta. Huolta ovat herättäneet muun muassa lukioiden väliset erot kertauskurssitarjonnassa ja se, että pojat suoriutuvat ylioppilaskirjoituksissa tyttöjä heikommin. Toisaalta myös nykyinen […]

Parental Job Loss and Application Decisions in Finnish Post-Secondary Education

Lataa PDFTilaa

Economics, post-secondary education, application strategies, parental job loss
Taloustiede, korkeakoulutus, hakukäyttäytyminen, vanhempien irtisanominen
Laukkonen, Marja-Lisa


Abstract In Finland, there are no tuition or application fees for post-secondary education. However, the application and admission processes by which the educational institutions select new students may still generate inequalities between prospective applicants from different socioeconomic backgrounds. Institutions select their students based on school and program-specific entrance examinations that measure how well the applicants […]

Tutkimustiedon hyödyntäminen kestävän hyvinvoinnin lähteenä

Lataa PDFTilaa

Technology transfer, third mission, commercialization, university, higher education
Teknologiansiirto, kolmas tehtävä, kaupallistaminen, yliopisto, korkeakoulu


Tiivistelmä Korkeakouluille on yliopistolakia tulkitsevassa hallituksen esityksessä asetettu velvollisuudeksi tukea ”korkeatasoisen osaamisen muuntumista kannattavaksi liiketoiminnaksi, uusiksi yrityksiksi ja työpaikoiksi” niin kutsutun kolmannen tehtävänsä puitteissa. Tässä raportissa tarkastellaan, miten korkeakoulumme suoriutuvat tehtävästä. Vastaukset kiinnostavat, sillä kansainvälisessä vertailussa Suomi näyttää kärsivän tutkimustulosten kaupallistamisvajeesta. Yliopistojen panostukset kaupallistamiseen ovat riittämättömät. Syy on järjestelmälähtöinen: kolmannesta tehtävästä suoriutumisesta ei palkita eikä […]

Multinationals, competition and productivity spillovers through worker mobility

Spillovers, Labour mobility, Product market competition, Linked employer–employee data
Nilsson Hakkala, Katariina – Sembenelli, Alessandro


Multinational firms are believed to impact the productivity of domestic firms through worker mobility. Fosfuri et al. (J Int Econ 53:205–222, 2001) suggest that worker mobility and technological spillovers are more likely to materialize when the local and the multinational firm do not compete fiercely in the product market. We assess empirically the importance of […]

Katsaus yritysten kasvuun ja sitä koskeviin politiikkatoimiin

Lataa PDFTilaa

Growth, company, employment, firm size, small, SME, value added, productivity
Kasvu, yritys, yritysten kasvu, työllisyys, tuottavuus, työpaikat, yrityskoko, pienet, pk-yritys, arvonlisä


Tiivistelmä Tässä raportissa on tehty synteesi aiemmista tutkimuksista, joissa on analysoitu erityyppisten yritysten roolia yritysten kasvussa ja työllisyydessä sekä eri politiikkatoimien vaikutuksia yrityksiin. Suurten yritysten rooli on taloudessa edelleen iso, joskin se on pienentynyt. Epävarmuutta kuitenkin aiheuttaa se, että lähes kaikissa tilastoissa yrityskoko määritetään yritystasolla eikä konsernitasolla. Suurin osa Suomea koskevista julkista yritysrahoitusta käsittelevistä tutkimuksista […]

Työpankki välittäjänä ja työllistäjänä – Työpankkien toiminnan vaikuttavuuden tarkennettu arviointi

Lataa PDFTilaa

Job bank, employability, employment, active labour market policies, impact, evaluation, subsidies, youth
Työpankki, työllistyminen, työllisyys, aktiivinen työvoimapolitiikka, vaikuttavuus, arviointi, palkkatuki, nuoret


Tiivistelmä Tässä raportissa tarkastellaan työpankkien roolia työttömien työnhakijoiden avoimille työmarkkinoille välittäjänä mutta myös omaan toimintaansa työllistäjänä. Tarkastelun pääasiallinen kohderyhmä muodostuu työttömistä, jotka siirtyivät vuoden 2013 aikana työpankin asiakkaiksi. Heitä seurataan vuoden 2014 loppuun asti eli noin vuoden verran ajassa eteenpäin. Raportin lopussa heidän työpankin jälkeisiä työmarkkinakokemuksiaan verrataan soveltuvin osin vuosina 2011 ja 2012 työpankin asiakkaaksi […]

Older Posts››
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com